CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến giao dịch tại sàn TMĐT Tung Tăng Mua Sắm, đầu tiên, người bán và người mua sẽ đối thoại với nhau để cố gắng giải quyết tranh chấp đó bằng thảo luận hai bên, Tung Tăng Mua Sắm sẽ cố gắng hỗ trợ một cách hợp lý nhất trong phạm vi có thể.  

Nếu vấn đề không thể giải quyết bằng thảo luận, người sử dụng có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền ở địa phương để giải quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch.

Hai bên mua và bán phải đồng ý và cam kết rằng sẽ không tiến hành thủ tục tố tụng hoặc khiếu nại đối với sàn TMĐT Tung Tăng Mua Sắm (với bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên trang Tung Tăng Mua Sắm), trừ trường hợp Tung Tăng Mua Sắm là người trực tiếp bán sản phẩm liên quan đến khiếu nại đó.  

Người dùng có thể gửi yêu cầu bằng văn bản tới sàn TMĐT Tung Tăng Mua Sắm để được hỗ trợ giải quyết các tranh chấp phát sinh từ giao dịch Tung Tăng Mua Sắm, trong khả năng của mình, sẽ thực hiện những bước cần thiết để hỗ trợ người dùng giải quyết những tranh chấp này.